مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب119849

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب14348

کارمندان فعال

مدرسه خوب788

مدارس فعال

مدرسه خوب177

شهرهای فعال