آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرشام يوسفي كهريزه

1391/05/30

دبستان پسرانه سما

رهام دورانديش

1389/05/23

دبستان پسرانه سما

سيده فردوس قريشي

1391/05/25

دبستان پسرانه سما

آرتين مرتضائي

1389/05/29

دبستان پسرانه سما

مصلح پارسا

1386/05/31

دبستان پسرانه سما

سيده فرديس قريشي

1391/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدامين بازگير

1388/05/31

دبستان پسرانه سما

رزگار خالق پناه

1390/05/29

دبستان پسرانه سما

مهراد نقشبندي

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

ماني شافعي

1385/05/28